Prowadzenie szkoleń


Organizuję szkolenia stanowiskowe dla sektora Transport i Logistyka. Każdy pracownik zaangażowany w przewóz towarów niebezpiecznych musi być odpowiednio przygotowany zgodnie z przepisami umowy ADR. Moje Doradztwo ADR / DGSA zapewni Państwa pracownikom dokładne przeszkolenie w zakresie ich konkretnych obowiązków i odpowiedzialności, jak wymaga tego umowa ADR. Zgodnie z wymogami prawa zanim pracownicy przystąpią do wykonywania swoich obowiązków, muszą przejść odpowiednie szkolenie zgodne z obowiązującymi przepisami. Czynności niewchodzące w zakres ukończonego szkolenia mogą być realizowane jedynie pod ścisłym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przeszkolenie, co określa umowa ADR.